ขับเคลื่อนโดย Blogger.

แบบฟอร์ม job description

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556


การเขียน job description ตัวอย่าง
มาดูการเขียน job description ตัวอย่างกันค่ะ น่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย
สำหรับคนที่ยัง งงๆ ไม่รู้ว่าจะเขียน job description ยังไงดี
ลองนำไปประยุกต์ใช้ในการเขียน job descriptionของตัวเองดูน่ะค่ะ
ด้านล่างนี้เป็นแบบฟอร์มตัวอย่างการเขียน job description ค่ะ ลองดูน่ะค่ะ

ใบกำหนดหน้าที่งาน  ( Job  Description )

ชื่อตำแหน่ง

กลุ่มงาน /ฝ่าย

หน่วยงาน

ผู้บังคับบัญชา (ระบุตำแหน่ง)


ความรับผิดชอบหลัก  ( Key  Responsibilities )
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามลำดับความสำคัญที่ได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ หรือไม่เคยมีการกำหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา)

หน้าที่หลัก
( Key  Responsibilities )
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
( Key  Activities )
ผลที่คาดหวัง
( Expected  Result )


ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา  ( Subordinate  Responsibilities )
(แสดงจำนวนและตำแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง)
ตำแหน่ง
จำนวนคนคุณสมบัติประจำตำแหน่ง  ( Job  Specification )

วุฒิการศึกษา  ( Educational  Background )

ประสบการณ์การทำงาน  ( Professional  Experience )

คุณสมบัติอื่นๆ  ( Other )


ผู้จัดทำ
(prepared By)
ผู้อนุมัติ
(Approached By)
ผู้ดำรงตำแหน่ง
(Acknowledged By)
(.......................................................)
วันที่............/................../................
(.......................................................)
วันที่............/................../................
(.......................................................)
วันที่............/................../................